Fagligt

Pædagogisk læreplan

Jeg arbejder med udgangspunkt i Kolding kommunes pædagogiske læreplan for dagtilbud.

Hvis det er noget i har lyst til at se nærmere på, så finder i den her: https://dagplejen.kolding.dk/FrontEnd.aspx?id=492671

Når jeg planlægger året, arbejder jeg ud fra et årshjul, her vil i kunne se hvilket tema jeg har fokus på en måned af gangen. I dette vil jeg inddrage de seks læreplanstemaer.

  • Alsidig personlig udvikling
  • Social udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Kultur, æstetik og fællesskab

Et eksempel på det vil være: tema, jul i december, at vi fejrer julen, pynter og bager og div, er kultur, vi lære at danse til Nissen på loftet, her bruger vi vores krop, vi laver gaver af salt dej og bruger vores sanser.

Juletema – Uldtotterne

Julen er et godt eksempel på hvordan man i hverdagen arbejder med alle 6 læreplans temaer over en hel måned. Jeg vælger derfor at have fokus på et tema af gangen.

Eks. Vil temaer for Marts Natur, udeliv og bevægelse, hvor vi ser på foråret og hvordan det spirer omkring os.

Når alt det her er sagt, så er det vigtigste processen frem for resultatet, derfor har jeg mere fokus på vejen til udvikling og hvordan vi kommer til det ønskede mål, om det er udseendet af juledekorationen eller at lære at gå, er for mig lige vigtigt,

Teorien

Jeg arbejder ud fra udepædagogikken, her er der et godt bredt teoretisk grundlag, de teorier jeg bruger mest i min hverdag er FLOW teorien af Mihaly Csikszentmihalyi ungarsk psykolog der udviklede teorien om ‘flow’, som betegner den tilstand , hvor læringen og fordybelsen for det enkelte menneske er størst.


Lev Vygotskij, russisk psykolog, er ophavsmand til teorien om ‘nærmeste udviklingszone’, kaldet NUZO, hvor der sættes fokus på det læringsfelt, der ligger mellem det, den enkelte allerede kan og det, personen slet ikke er parat til endnu. Præcist her, mellem disse to læringspositioner, findes ‘udviklingszonen’.
Den professionelle pædagogiske opgave består i at afkode dette, stille opgaver på et relevant udviklingsniveau og samtidig sikre, at personen af ren utryghed vælger at forblive i komfortzonen.


Michael Huston, Cand.mag. i filosofisk pædagogik, har introduceret to begreber der for mig er helt centrale i en velfungerende udepædagogik. Det er ‘den hele arbejdsproces‘ og ‘det fælles tredje’
Den hele arbejdsproces dækker over en strukturel og pædagogisk planlægning, som sikrer, at deltagerne er aktivt deltagende i så mange som muligt af de arbejdsfunktioner, der indgår i en arbejdsproces fra start til slut.
‘Det fælles tredje’ er et pædagogisk begreb, der dækker over en samværsform, som ikke er dikteret af det asymmetriske magtforhold der typisk vil være (helt naturligt) mellem deltageren og pædagogen. i stedet handler det i højere grad om en fælles interesse for et eller andet – eller rettere sagt: noget tredje.

Langsomhedens pædagogik Dansk filosof John Engelbrecht skriver: >> Vi kan give børnene barndommen tilbage ved selv at skynde os langsomt. Fordi langsom tid er forundringens -tid Langsom tid giver nærværd og dybde<<

Langsomheden er forudsætningen for fordybelse. Evnen til at reflektere bygger op evnen og tiden til at danne billeder og helheder.
Adskillige forskningsprojekter har dokumenteret vigtigheden af at kunne fordybe sig. Denne kompetence er ikke medfødt, men en evne, som skal have plads og bevågenhed for at kunne udfolde sig og blive en integreret del af det enkelte menneskes personlighed.